Florida Immigrant Coalition

Paj Kote Ou Ka Vote par Lapòs

Pou kapab vote par mwayen Lapòs, chwazi Vil kote w’ rete a epi ranpli fòmilè a. Lèw fin fè sa, yo pral voye w’ sou paj ofisyèl pou vote nan zòn ou a, ou dwe ranpli tout paj la nan fason pou w’ ka gen posiblite vote par Lapòs.

Chwazi Vil w’ap viv la.*
Lè ou klike sou “Next Step (Pwochèn Etap La)”, sa vle di ou dakò pou resevwa mesaj ak alèt ke Florida Immigrant Coalition (Kowalisyon Imigran nan Florida) ap voye pou ou tanzantan. Si ou pa vle kontinye resevwa yo ankò, ou kapab sòti ladan l’ lè ou vle.