Sign Up To Vote By Mail

Pou kapab vote par mwayen Lapòs, chwazi Vil kote w’ rete a epi ranpli fòmilè a. Lèw fin fè sa, yo pral voye w’ sou paj ofisyèl pou vote nan zòn ou a, ou dwe ranpli tout paj la nan fason pou w’ ka gen posiblite vote par Lapòs.