Fè plan pou kapab voté

Mwen pa sèten ke ou anrejistre pou vote deja. Mwen te bezwen konnen stati Vote-Pa-Lapòs ou a (Vote-By-Mail). Tcheke la.

Anréjistré tèt ou pou ka voté sou entènèt

Enskri pou kapab anrejistre pou vote sou entènèt nan Florid la.

Voté par mwayen Lapòs

Enskri pou resevwa bilten vòt ou pa lapòs. Soumèt bilten vòt ou a bay sipèvizè konte w la anvan jou eleksyon an.

ABC sou pwosesis vòt nan Florid la

Watch our 101 videos to learn everything you to need to know about voting in 2022.

Vote nan jou eleksyon an.

Vin jwenn tout vwazinaj ou yo nan sant biwo vòt ou a epi vote nan Jou Eleksyon an.