Florida Immigrant Coalition

Fè plan pou kapab voté

Mwen pa sèten ke ou anrejistre pou vote deja. Mwen te bezwen konnen stati Vote-Pa-Lapòs ou a (Vote-By-Mail). Tcheke la.

Florida Voting 101

Watch our 101 videos to learn everything you to need to know about voting in 2020.

Deliver Your Ballot

Hand-deliver your mail ballot.

Vote bonè (an avans)

Li t’ap enpòtan pou ou menm pèsonèlman ranpli bilten vòt ou a depi avan jou eleksyon an.

Vote nan jou eleksyon an.

Vin jwenn tout vwazinaj ou yo nan sant biwo vòt ou a epi vote nan Jou Eleksyon an.